• 70 Moo
 • 70 ach
 • 70 bleed
 • 2 tookai
 • 2 werf
 • 1 Tokana
 • 1 Tumppu
 • 1 oiski
 • 1 oskis
 • 1 rash
 • 1 rethy
 • 1 rtg
 • 1 wdwe
 • 1 werg

70(964)級武僧 - 賽季

Moo

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 奔雷拳 凜風衝擊
 • 金鐘破 霜震光波
 • 靈光悟 蔽影沙
 • 瞬影打
 • 颶風轉 狂風牆
 • 天地元靈 風之元靈

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 8346
 • 智力 77
 • 體能 4447
 • 傷害 531639
 • 堅韌 7244520
 • 恢復 79279
 • 313 靈聖
 • 512k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 • 消失
 • 67.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +79.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-11-16 8:02 上午 TST