3193605 Lifetime Kills
199067 Elite Kills
1604 | 1337 Paragon Level

Time Played by Class

Barb
Cru
DH
Monk
Necro
WD
Wiz

Last updated on Jul 24, 2021 2:24 PM PDT

Artisans

Blacksmith Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Jeweler Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Mystic Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)

Fallen Heroes

Okano 03/06/19 70
Thor 05/30/16 70
Nocronos 06/30/20 70
Thoralf 12/28/18 70
Thoralf 01/04/19 70
Balostro 07/09/20 70
Thalos 07/25/20 70
Thalia 08/28/20 70
Thalia 09/01/20 70