12426394 Lifetime Kills
656242 Elite Kills
805 | 3815 Paragon Level

Time Played by Class

Barb
Cru
DH
Monk
Necro
WD
Wiz

Last updated on Apr 26, 2021 2:59 PM PDT

Ashira 18,013 Elite Kills 70 Axxxonite 22 Elite Kills 70 Axxxonite 611 Elite Kills 70

Progression

Artisans

Blacksmith Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Jeweler Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Mystic Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)

Fallen Heroes

Shira 06/06/19 70
Aang 02/08/19 70
Axxxonite 12/15/20 70
Axxxonite 08/10/20 70
Darma 12/10/14 70
Isac 03/27/15 70
Melpheus 02/01/18 70
Mia 05/10/15 70
Seira 02/02/18 70
Aridas 12/09/17 70